Izobraževanja

Tamara Velikonja Izobrazevanja | Moja Psihoterapija

Interaktivna predavanja in delavnice za izobraževalne ustanove in podjetja.

Vzpostavljanje in ohranjanje kvalitetnih odnosov med zaposlenimi

Predavanje z delavnico je namenjeno organizacijam, kolektivom in kadrom v različnih delovnih sferah, kjer je zelo pomembna učinkovita komunikacija med zaposlenimi. Predviden čas predavanja z delavnico je 120 minut.

Ves čas se trudimo zunanji svet približati želenim predstavam v svojem notranjem svetu. Ko pa se te predstave ne ujemajo z okoliščinami v zunanjem svetu, hitro postanemo nezadovoljni. Na predavanju z delavnico je poudarek na različnih načinih vedenja, ki jih izbiramo v odnosih z drugimi in s samimi seboj, da bi dosegli neke svoje cilje in na usklajevanju svojih zaznav z zaznavami drugih.

Cilj predavanja z delavnico je delitev vsebin, ki pripomorejo k izboljšanju komunikacije, vzpostavljanju in ohranjanju zadovoljstva med zaposlenimi.

Vloga in moč osebnosti vodje

Predavanje z delavnico je namenjeno vodstvenemu kadru. Predviden čas predavanja z delavnico je 120 minut.

Vodenje ljudi zahteva osebno, moralno in čustveno predanost procesom sprememb. Osebno rast. Nemogoče je voditi zaposlene brez primerljive mere osebnih sprememb, presojanja pravilnosti globoko zasidranih lastnih prepričanj, odprtosti do drugačnih pogledov in morebitnega spreminjanja lastnih pristopov in vedenj.

Cilj predavanja z delavnico je poudariti osebno spremembo kot najpomembnejšo spremembo za učinkovito vodenje (ne samo strukturno in organizacijsko). V ta namen bodo na predavanju z delavnico vodstveni delavci spoznali zakonitosti lastnega delovanja in se soočili s pomembnimi psihološkimi vidiki, s pomočjo katerih bodo lahko krepili samozavedanje, gradili boljše medosebne odnose, zaupanje in konsenz z zaposlenimi.

Medosebni konflikti – izvori in vloga v psihosocialnem razvoju otrok in
mladostnikov

Predavanje z delavnico je namenjeno učiteljem in strokovnim delavcem, ki se poklicno ukvarjajo z vodenjem in vzgajanjem otrok. Predviden čas predavanja z delavnico je 120 minut.

Vodenje otrok in mladostnikov poleg podajanja učne snovi zahteva tudi poučevanje znanja in veščin, koristnih za življenje. Razreševanje nesoglasij v medosebnih odnosih je na primer ena izmed zelo pomembnih veščin. Za razvijanje le-te pa je ključno razumevanje človekovega delovanja in nenehno izboljševanje sistema medsebojnega komuniciranja, kar je tudi osrednja nit predavanja z delavnico.

Cilj predavanja z delavnico je razumevanje izvora in vloge konfliktov v psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov in poznavanje strategij reševanja konfliktnih situacij v šoli, znotraj moralnega, socialnega in osebnega področja.

Moč dialoga pri vzgoji otrok in mladostnikov

Predavanje je namenjeno staršem, skrbnikom in strokovnim delavcem, ki se poklicno ukvarjajo z vodenjem in vzgajanjem otrok. Predviden čas predavanja je 60 minut.

Cilj predavanja je predstaviti dialog kot odlično orodje za vzpostavljanje in ohranjanje pozitivnega odnosa ter zdrave navezanosti z otrokom in mladostnikom. Dialog nam namreč omogoča, da posameznika ne obravnavamo glede na vnaprejšnje predstave o njegovem razvoju, ampak da raziskujemo njegovo videnje stvari in mu pomagamo pridobiti nove, drugačne izkušnje. To pa ne z vsiljevanjem lastne resnice, ampak z omogočanjem novih priložnosti za učenje, s katerimi bo posameznik lahko povečal svoje zavedanje in poiskal svojo, novo resnico.

Čustva in zaznave

Izkustvena delavnica je namenjena otrokom in mladostnikom. Prilagojena je za različne starostne skupine (predšolski otroci, 1. triada, 2. triada, 3. triada). Predviden čas delavnice je 90 minut.

Čustva so naši odzivi na življenjske situacije. Da se sploh odzovemo na določen dražljaj, ga moramo najprej zaznati, si razložiti njegov pomen in opredeliti njegovo pomembnost. Kaj nekdo označi za pomembno je odvisno od njegovega sistema vrednot. Prav zato lahko ljudje v isti situaciji doživljamo kvalitativno različna čustva. Na delavnici se s pomočjo različnih pripomočkov in zabavnih nalog ukvarjamo z zaznavami in krepimo emocionalno, znotrajosebno in medosebno inteligentnost.

Cilj delavnice je preko sproščenih vsebin spodbuditi razvoj odgovornosti in empatične zmožnosti otrok in mladostnikov.

Čustveno opismenjevanje

Sklop 8 izkustvenih delavnic na temo duševnega zdravja je namenjen mladostnikom. Prilagojen je za dve starostni skupini in sicer za dijake in študente. Predviden čas ene delavnice je 90 minut.

Na delavnicah je mladim omogočeno izražati lastne misli in občutke, krepiti pozitivni odnos do življenja, samopodobo, učiti se spopadati s konfliktnimi situacijami, se aktivno soočati s svojimi strahovi, se informirati o pomenu zdrave spolnosti, razmišljati o različnih tveganih vedenjih, se spraševati o tem kaj jih veseli in kaj želijo početi v življenju.

Cilj delavnic je samoraziskovanje, izboljšanje odnosov s pomembnimi drugimi, krepitev duševnega zdravja, pridobivanje posrednih izkušenj, s pomočjo katerih lahko mladostniki razmislijo in ovrednotijo svoje.

Predavanja in delavnice oblikujem v skladu s potrebami in željami stranke.

Uporabite spodnjo povezavo, da stopite v stik z mano. Skupaj bomo poiskali termin za izobraževanje.